Help centrum
< Alle onderwerpen
Print

Afwezigheden

1. Leerlingenaantal

Je kan weer kiezen om de leerlingen voor het hele schooljaar of voor één bepaalde teldatum in rekening te brengen.

2. Afwezigheidscode

Hier selecteer je welke afwezigheidscode(s) je wil bekijken. De “Discimus afwezigheidscodes” zijn de codes waarmee afwezigheden naar het departement worden verzonden, de “Eigen codes” bevatten eigen varianten of aanvullingen erop. “Edison codes” zijn enkel opgenomen om historische redenen.

De momenteel meest relevante (Discimus)codes zijn:

  • A : Afwezigheid voor niet-leerplichtige kleuters
  • B : Problematische / ongewettigde afwezigheden
  • P : Afwezigheid om persoonlijke redenen, door directie gewettigd
  • R : Van rechtswege afwezig, bv. begrafenis of levensbeschouwelijke feestdag
  • Z : Ziekte
  • D : tot 2018-2019: ziek met doktersbriefje
  • L : te laat op school (wordt sinds 2019 niet meer gemeld)

3. Aantal afwezigheden

Alle afwezigheden voor het gekozen schooljaar worden opgeteld.

4. Gemiddeld aantal afwezigheden

Het aantal afwezigheden wordt gedeeld door het aantal leerlingen: (3.) / (1.)

Dit aantal afwezigheden, gecorrigeerd voor leerlingenaantal, wordt grafisch weergegeven per onderverdeling (6.), en de evolutie over schooljaren heen.

5. Aantal afwezigheden per dagdeel

Dit overzicht geeft weer op welke dag de afwezigheden (3.) voornamelijk plaatsvinden.

6. Legende

Hier kan je weer de legende van de grafieken kiezen. Bijkomende filtering voor slechts enkele onderverdelingen ervan is mogelijk.

7. Gemiddeld aantal per niveau

Deze grafiek laat vergelijking toe tussen verschillende instanties van je gekozen niveau.

Inhoudsopgave