Help centrum
< Alle onderwerpen
Print

Ziekteverzuim

Dit rapport kijkt naar de afwezigheden door ziekte (= dienstonderbreking code 001). Bovenaan wordt het aantal personeelsleden weergegeven, en het aantal ervan dat in het schooljaar minstens één dag ziekteverlof heeft opgenomen.

1. Ziekte van 1 dag

Enkel ziekteverloven van slechts één dat worden hier weergegeven, gegroepeerd per dag van de week.

2. Reïntegratie

Enkel de personeelsleden die op dag van vandaag in ziekteverlof zijn, worden in deze tabel getoond, met het aantal dagen dat ze al afwezig zijn. Voor de wetgeving i.v.m. re-integratie van werknemers is een contact na 4 weken arbeidsongeschiktheid aanbevolen.

Rechts zie je alle ziekteperiodes die het geselecteerde personeelslid dit jaar al had.

3. Gemiddeld aantal ziektedagen.

Dit is het gemiddeld aantal ziektedagen per personeelslid. Alle personeelsleden worden meegeteld, niet enkel diegenen die ziek zijn geweest. Het gemiddeld aantal ziektedagen wordt dus berekend als:

Gemiddeld aantal ziektedagen = (Totaal aantal dagen ziekteverlof in schooljaar) / (Totaal aantal personeelsleden in dienst)

4. Bradfordscore

De Bradfordscore is een maat voor absenteïsme, berend als S2 x D, waarbij

S = Aantal afzonderlijke periodes waarin het personeelslid afwezig was
D = Totaal aantal dagen afwezigheid

Meerdere verschillende korte periodes van ziekte worden als problematischer beschouwd dan een enkele lange. In dit rapport wordt de Bradfordscore berekend voor het ziekteverlof (code 001) voor de periode van één schooljaar.

Inhoudsopgave