Help centrum
< Alle onderwerpen
Print

Instroom en uitstroom

Deze pagina’s komen in 2-voud voor. De gewone pagina’s bekijken in- en uitstroom binnen één instellingsnummer; de pagina’s met het achtervoegsel IG bekijken deze gegevens voor een instellingsgroep. Bij deze laatste telt een overschakeling van één instelling naar een andere binnen de geselecteerde instellingsgroep niet als in- of uitstroom.

Voor de rest zijn deze pagina’s nagenoeg identiek, dus worden ze hier gezamenlijk besproken.

Definities

Uitstromer : elk personeelslid dat in het gekozen schooljaar een actief dienstverband en opdracht heeft, en dat in het erop volgende schooljaar geen opdracht heeft in dezelfde instelling/instellingsgroep.

Instromer : elk personeelslid dat in het gekozen schooljaar een actief dienstverband en opdracht heeft, en dat in het voorafgaande schooljaar geen opdracht had in dezelfde instelling/instellingsgroep.

Bestendig : elk personeelslid dat in het gekozen schooljaar een actief dienstverband en opdracht heeft, en niet in aanmerking komt als instromer respectievelijk uitstromer.

N.B.: De uitstroom kan bijgevolg pas berekend worden wanneer er opdrachten zijn ingevoerd voor het volgend schooljaar. Voor het lopende schooljaar maakt dat de berekening van uitstroom irrelevant, vermits er voor niet-vastbenoemden hoogstwaarschijnlijk nog geen opdrachten zijn ingegeven voor het erop volgende schooljaar.

Visuals

In een tabel (voor elk schooljaar) en in een donut-diagram (voor het geselecteerde schooljaar) worden de in- of uitstromers per leeftijdsgroep weergegeven.

Het linker staafdiagram kleurt de in- of uitstromers en de bestendige personeelsleden anders in. In het rechtse staafdiagram worden de in- of uitstromers weergegeven als percentage van het totaal.

Rechtsonder staat een tabel met alle in- of uitstromende personeelsleden. Bij de uitstroom wordt weergegeven hoeveel jaar ze in dienst zijn geweest. Bij de instroom staat een extra veld voor de instroom-categorieën. In WISA een bijkomend veld voorzien om deze categorieën te definiëren (bv. zij-instromers, van andere school, na pensioen, …)

Inhoudsopgave